0947660321

Báo cáo dữ liệu hoá đơn điện tử – Nội dung mới theo Thông tư 68 và Nghị định 119

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, khi  sử dụng hoá đơn điện tử, việc chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế.

Theo Khoản 1 Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119 về hoá đơn điện tử (HĐĐT) thì người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển dữ liệu HĐĐT đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT). Nhà cung cấp HĐĐT thoả mãn điều kiện và có ký hợp đồng với Tổng cục Thuế sẽ chịu trách nhiệm là đơn vị trung gian chuyển dữ liệu từ đơn vị đến cơ quan thuế và hiện nay, EFY Việt Nam đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn thực hiện.

Phương thức chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử

Phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT theo Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT (theo Phụ lục 2 trong đó ghi rõ kỳ dữ liệu theo tháng hoặc theo quý, chuyển lần đầu hoặc chuyển bổ sung) cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau:

– Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: Bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không;

– Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng;

– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến người tiêu dùng là cá nhân mà trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ người mua;

– Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu đến người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán hàng cho người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT.

Các đối tượng doanh nghiệp, tổ chức còn lại thực hiện chuyển toàn bộ dữ liệu HĐĐT đồng thời tại thời điểm gửi hoá đơn cho bên mua hàng.

Thời điểm chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử

Đơn vị kinh doanh ngành hàng đặc thù được gửi Báo cáo dữ liệu hoá đơn định kỳ tháng/quý

Đối với một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù được quy định phía trên, người bán được lập Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng/quý (tính từ ngày đầu của tháng/quý đến ngày cuối cùng của tháng/quý) theo Phụ lục số 2 Thông tư 68/2019/TT-BTC để gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng, cụ thể:

+ Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế nếu nộp hồ sơ khai thuế tháng;

+ Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế nếu nộp hồ sơ khai thuế quý.

Trường hợp phát sinh số lượng hóa đơn lớn thì người bán lập nhiều bảng tổng hợp dữ liệu, trên mỗi bảng thể hiện số thứ tự của bảng tổng hợp trong kỳ tổng hợp dữ liệu.

Sau thời hạn chuyển dữ liệu hóa đơn điện đến cơ quan thuế, người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT bổ sung trong trường hợp gửi thiếu dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đã gửi cơ quan thuế có sai sót thì người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.

Đơn vị không thuộc ngành hàng đặc thù, gửi toàn bộ dữ liệu từng hoá đơn

Phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC. Nội dung hoá đơn bao gồm 2 phần dữ liệu chính: Thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hoá đơn và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số.

Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

Hình thức gửi dữ liệu HĐĐT.

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức chuyển dữ liệu HĐĐT không có mã đến cơ quan thuế. 

Người bán thực hiện chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu theo quy định tại Điều 5 Thông tư và hướng dẫn của Tổng cục Thuế bằng hình thức gửi trực tiếp (đối với trường hợp đáp ứng yêu cầu về chuẩn kết nối dữ liệu) hoặc gửi thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

v. Hình thức gửi trực tiếp:

-Phù hợp với các doanh nghiệp:

  • Sử dụng hóa đơn số lượng lớn
  • Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, cán bộ kỹ thuật, thiết kế công cụ đáp ứng yêu cầu về định dạng chuẩn dữ liệu.
  • Có nhu cầu và đăng ký chuyển dữ liệu HĐĐT theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có tổ chức mô hình Công ty mẹ – con, có xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu hóa đơn tập trung tại Công ty mẹ và có nhu cầu Công ty mẹ chuyển toàn bộ dữ liệu HĐĐT bao gồm cả dữ liệu của các công ty con đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì gửi kèm theo danh sách công ty con đến Tổng cục Thuế để thực hiện kết nối kỹ thuật.

v. Hình thức gửi gián tiếp thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT

Dành cho các doanh nghiệp đang sử dụng HĐĐT thông qua tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ HĐĐT. Khi đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế này thực hiện gửi dữ liệu HĐĐT cho tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT (theo hợp đồng ký kết giữa các bên). Đơn vị trung gian này sẽ có trách nhiệm gửi tiếp dữ liệu đến cơ quan thuế.

Ngoài ra, có một hình thức tổ chức cung cấp riêng dịch vụ đường truyền báo cáo dữ liệu hoá đơn điện tử phù hợp cho các doanh nghiệp tự xây dựng phần mềm xuất hoá đơn điện tử riêng.

Hiện nay, EFY Việt Nam đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đơn vị cung cấp giải pháp và đường truyền báo cáo dữ liệu HĐĐT theo điều kiện của Tổng cục Thuế.

Lưu ý:

– Trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp lỗi kỹ thuật chưa tiếp nhận được dữ liệu HĐĐT không có mã, Tổng cục Thuế có trách nhiệm thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trong thời gian này tổ chức, doanh nghiệp thuộc diện gửi trực tiếp và tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT tạm thời chưa chuyển dữ liệu hóa đơn không có mã đến cơ quan thuế.

– Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Thuế có thông báo Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoạt động trở lại bình thường, tổ chức, doanh nghiệp thuộc diện gửi trực tiếp và tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế. Việc gửi dữ liệu HĐĐT sau khi có thông báo Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp lỗi kỹ thuật không được xác định là hành vi chậm gửi dữ liệu HĐĐT.

– Người bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của HĐĐT đã lập gửi cơ quan thuế

Trên đây là quy định về chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế khi sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế. Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng HĐĐT cần nắm rõ quy định này để thực hiện cho đúng nội dung, thời gian chuyển dữ liệu giúp tránh khỏi những vi phạm đáng tiếc có thể xảy ra.

iHOADON- Chuyên gia cao cấp về HĐĐT

EFY-iHOADON do Công ty EFY Việt Nam với mục tiêu trở thành chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực HĐĐT, mong muốn tạo ra sự khác biệt hoàn toàn trong thị trường hóa đơn hiện có. EFY-iHOADON được thiết kế với giao diện thân thiện người dùng, dễ dàng sử dụng, được kết nối trực tiếp với hệ thống xác thực của Tổng Cục Thuế, và sử dụng công nghệ bảo mật bản quyền Mỹ. Đáp ứng đủ yêu cầu kết nối trao đổi dữ liệu HĐĐT với cơ quan thuế.iHOADON đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng,xứng đáng là sự lựa chọn số một của các doanh nghiệp.

Hotline Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử iHOADON 0947660321


NỘI DUNG LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo